وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

مشاهده نتیجه آزمون

لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

* در وارد کردن کد ملی دقت نمایید، کد ملی بدون خط تیره و فقط عدد وارد شود.

** می توانید از هر کدام از گزینه های زیر برای مشاهده نتیجه آزمون استفاده کنید. یعنی داشتن یکی از گزینه ها کافی می باشد!

کد داوطلبی:
یا
کد ملی: