وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)
مشخصات دانش آموز
نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
تاریخ تولد: *
محل تولد: *
تلفن منزل: * بدون کد
شماره همراه پدر: * بدون صفر
شماره همراه مادر: * بدون صفر